SPLOŠNI POGOJI O UPORABI PRODUKTOV PODJETJA BISNODE
 • 1. Uvodne določbe

  Imetnik produktov je družba Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

  S splošnimi pogoji za pridobitev in uporabo produktov se urejajo pravna razmerja med ponudnikom in naročnikom. Naročniki so dolžni v celoti spoštovati predmetne splošne pogoje ter zaveze in omejitve v zvezi z uporabo podatkov, baz podatkov in drugih storitev posameznih produktov, kot je to določeno v nadaljevanju.

 • 2. Pomen izrazov

  Produkt – je izraz, s katerim se označujejo vsi produkti, za katere veljajo ti splošni pogoji, in sicer Gvin, Portfolio Intelligence, Bonitete, IBON.

 • 3. Predmet

  Vsebina splošnih pogojev o uporabi produktov ponudnika je uporaba podatkov, vsebovanih v poslovnem spletu posameznega produkta, in storitev, opisanih v priročnikih in brošurah, ki so del storitev posameznega produkta.

 • 4. Baze podatkov

  Ponudnik zagotavlja namestitev in vzdrževanje podatkov v okviru produkta v obliki baz podatkov, ki so sestavni del posameznega produkta. Ponudnik pri določanju obsega in načina uporabe baz podatkov upošteva tudi obseg pridobljenih pravic od tretjih oseb glede uporabe posameznih baz podatkov.

  Naročnik je dolžan spoštovati določbe zakona, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, kjer so urejene pravice izdelovalcev podatkovnih baz.

 • 5. Dostopnost sistema

  Ponudnik vzdržuje poslovni splet posameznega produkta tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu.

  Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih ustavitev oziroma omejitev v dostopu do poslovnega spleta produkta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega spleta posameznega produkta, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do produkta, vendar praviloma le ob nedeljah.

  Ponudnik si pridržuje pravico do začasne ali trajne omejitve dostopa posameznim uporabnikom do produkta, kadar uporabniki kršijo pravila uporabe posameznega produkta, kot je podrobneje opredeljeno v točkah 7 in 17 teh splošnih pogojev.

 • 6. Način uporabe

  Način dostopa in uporabe posameznega produkta je določen in opisan v priročnikih in drugih uporabniških gradivih produkta ter na elektronskih straneh produktov. Morebitne spremembe v načinu dostopa, pravil in/ali pogojev uporabe sistema bo ponudnik sproti objavljal na elektronskih straneh produktov, o večjih spremembah bo naročnika obvestil neposredno po elektronski pošti.

  Ponudnik svoje produkte nenehno nadgrajuje in izboljšuje, zaradi česar se lahko določena funkcionalnost produkta spremeni. Nadalje si ponudnik pridržuje pravico, da določeno funkcionalnost posameznega produkta spremeni oziroma ukine, če je k temu zavezan zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo.

 • 7. Kršitev pravil uporabe

  Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev omeji ali prekine uporabo produkta na posamezno geslo, zoper kršitelja pravic intelektualne lastnine (avtorske pravice, pravice izdelovalcev podatkovnih baz) in drugih predpisov pa ukrepa v skladu z zakonom.

  V primeru kršitev pravil uporabe produkta, si ponudnik pridržuje pravico do naslednjih ukrepov zoper kršitelje:

  • pisni ali ustni opomin;
  • uvedbo tehničnih omejitev dostopa;
  • odstop od pogodbe o uporabi storitve.

  Postopek ponudnika v primeru kršitev uporabe:

  • V primeru suma kršitve pravil uporabe, bo pooblaščena oseba na strani ponudnika kontaktirala naročnika in pridobila informacije o načinu uporabe storitve in razlogih za morebitno odstopanje od pravil uporabe storitve ter v primeru neutemeljenih razlogov naročniku izdala opomin.
  • V primeru nadaljevanih kršitev, bo ponudnik uvedel tehnično omejitev dostopa do produkta, ki pomeni omejitev pretoka podatkov ali drug način tehnične omejitve uporabe, ki bo omogočil omejitev zlorab uporabe produkta.
  • V primeru nadaljevanih kršitev, bo ponudnik naročniku posredoval pisno opozorilo pred prekinitvijo pogodbenega razmerja. Po ponovni kršitvi bo ponudnik sprožil postopek razdora pogodbe z obvestilom naročniku in ukinitvijo gesla za dostop do storitev.

 • 8. Druga pravila uporabe

  Za zagotavljanje kakovostne uporabe produktov se naročnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi produkta upošteval vse omejitve, določene v splošnih pogojih ter druga navodila in pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh produkta, v priročnikih in drugih uporabniških gradivih produktov oziroma na sprotni način. Naročnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi v posamezen produkt uporabil uporabniško ime in geslo. Zloraba gesla je podlaga za takojšnjo prekinitev naročniškega razmerja.

 • 9. Začetek in trajanje naročniškega razmerja

  Naročniško razmerje nastane na podlagi:
  • telefonskega naročila, ki ga ponudnik in naročnik potrdita, s tem, da ponudnik pošlje naročniku po elektronski pošti pravilno izpolnjeno naročilnico ali
  • na podlagi pravilno izpolnjene spletne naročilnice ali
  • na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo naročnik podpiše.

  Ponudnik se zavezuje, da bo praviloma v dveh delovnih dneh od poslane naročilnice, pravilno izpolnjene spletne naročilnice ali sklenjene pogodbe po elektronski pošti naročniku poslal aktivacijsko povezavo za dostop do produkta. Za začetek naročniškega razmerja se šteje prvi delovni dan po prejemu elektronskega sporočila z aktivacijsko povezavo.

  Naročnik ima pravico da v roku 7 dni od nastanka naročniškega razmerja odstopi od pogodbenega razmerja, s pisnim obvestilom poslanim ponudniku priporočeno po pošti. V kolikor je naročnik v tem obdobju dostopal do vsebin posameznega produkta (t.j. da se je logiral v produkt z uporabniškim imenom in geslom) je zavezan ponudniku poravnati stroške v višini ene dvanajstine letne naročnine na posamezni produkt. Naročnik je zavezan navedene stroške poravnati v roku, ki bo naveden na, s strani ponudnika, izstavljenem računu.

  Če ima naročnik že sklenjeno naročniško oziroma pogodbeno razmerje, se za veljavno dodatno naročena gesla šteje tudi naročilo gesel po e-pošti.

  Naročniško razmerje na produkte ponudnika je sklenjeno za 12 mesecev.

  V kolikor je tako dogovorjeno, se naročniško razmerje ob izteku navedenega obdobja samodejno podaljša za obdobje nadaljnjih 12 mesecev. V kolikor naročnik želi naročniško razmerje na posamezni produkt ponudnika prekiniti, mora o tem pisno obvestiti ponudnika najkasneje 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja. V kolikor naročnik ponudnika o prekinitvi naročniškega razmerja obvesti prepozno, se naročniško razmerje samodejno podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, po poteku teh 12 mesecev pa naročniško razmerje preneha, brez da bi moral naročnik ponudniku ponovno poslati odpoved.

  Obračunska enota je 12 mesecev, zato odpoved naročniškega razmerja na posamezne produkte pred potekom 12 mesecev ni možna.

  Kakršnakoli kršitev splošnih pogojev ima za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja, pri čemer je naročnik dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja za tekoče leto.

 • 10. Cenik, stroški storitev in E-račun

  Cenik storitev za posamezne produkte določa ponudnik in je sestavni del teh splošnih pogojev. Veljavni cenik je dostopen na spletni strani ponudnika ( povezava do cenika ). Naročnik bo na podlagi naročilnice ali pogodbe plačeval naročnino v višini in pod pogoji, ki so določeni v ceniku storitev ponudnika ter v skladu s naročilnico oziroma pogodbo. Vse cene v ceniku so v evrih, brez vključenega DDV.

  Ponudnik naročniku zaračuna naročnino za uporabo produktov ter mu izstavi in pošlje račun. Naročnik se zavezuje, da bo izstavljen račun poravnal v roku, ki je naveden na računu.

  V primeru zamude plačila je ponudnik upravičen zaračunati zakonske zamudne obresti, stroške opominjanja po ceniku ponudnika ter do povračila vseh drugih morebitnih stroškov izvensodne ali sodne izterjave v njihovem dejanskem obsegu (odvetniški stroški, sodni stroški in podobno)

  V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom računa, mu lahko ponudnik takoj vse do popolnega plačila onemogoči dostop do produktov ponudnika, pri čemer čas, ko je naročniku onemogočen dostop do produktov, ne vpliva na trajanje naročniškega razmerja in se všteva v obdobje naročniškega razmerja.

  Naročnik izrecno soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki, na z njegove strani določen elektronski naslov. Naročnik se lahko naroči tudi na prejemanje e-računa v svojo spletno banko. Na prejemanje e-računa v elektronsko banko se lahko prijavi naročnik, katerega banka omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

 • 11. Geslo kot poslovna skrivnost

  Naročnik se zavezuje, da bo geslo hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Naročnik je ponudniku odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba.

 • 12. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

  Naročnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika.

  Ponudnik ni odgovoren za prenehanje ali omejitev dostopa do produktov, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa do interneta. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati naročniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko naročniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja produkta.

 • 13. Pomoč pri uporabi produktov

  Ponudnik bo v običajnem delovnem času zagotavljal brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi produktov, in sicer s pomočjo telefona in/ali elektronske pošte.

 • 14. Varovanje in uporaba podatkov

  Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.

  Vse osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 • 15. Odgovornost za uporabo podatkov

  Čeprav ponudnik verjame, da so podatki in druge vsebine, vsebovane v poslovnih spletih produktov, kakovostni, pa ne jamči za točnost, pravilnost, ažurnost in celovitost le-teh. Ponudnik ne prevzema odgovornosti, ki bi lahko nastale kot posledica uporabe podatkov iz poslovnih spletov posameznih produktov. Ponudnik tako v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno, posredno, posebno ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi jo utrpel naročnik zaradi uporabe podatkov in drugih vsebin v poslovnih spletih produktov.

 • 16. Avtorskopravno varstvo podatkov

  Naročnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe posameznih produktov in da bo v tistem delu posameznega produkta, ko je mogoče pošiljati informacije v produkte, upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom. Naročnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v produkte, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače. V produkte ponudnika prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

  Naročnik se nadalje zavezuje, da bo dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice ponudnika ter tretjih oseb, ki so imetniki pravic na podatkih oziroma bazah podatkov. Naročnik se zaveže, da ne bo spreminjal ali drugače posegal v vsebino podatkov in/ali v baze podatkov ter da podatkov ne bo uporabljal za izdelavo lastnih baz podatkov.

 • 17. Omejitev uporabe podatkov

  Naročnik soglaša, da bo podatke, dobljene v produktih, uporabljal le za svoje lastne namene in da jih ne bo odplačno ali neodplačno distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z določili splošnih pogojev.

  Ponudnik zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Naročnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

  Naročnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev ponudnika spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

  Ponudnik ne daje nobenih soglasij, ki se nanašajo na uporabo podatkov in ni odgovoren za morebitno nezakonito uporabo podatka iz poslovnega spleta posameznega produkta. Naročnik je kazensko in odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s pravili uporabe ter določili splošnih pogojev ali v nasprotju z relevantno zakonodajo.

 • 18. Reševanje sporov

  Morebitne spore, ki bi izvirali iz pravnega razmerja ali v zvezi z njim, bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 • 19. Veljavnost splošnih pogojev

  Splošni pogoji veljajo od 8.8.2018

 • Bisnode d.o.o., Ljubljana