SPLOŠNI POGOJI O UPORABI PORTALA CREDIT CHECK
Nosilec portala Credit Check je družba Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne in informacije, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec)
 • 1. Predmet

  Vsebina splošnih pogojev o uporabi Credit Check (v nadaljevanju splošnih pogojev) je uporaba podatkov, vsebovanih v Credit Check, in storitev, opisanih v priročnikih in brošurah, ki so del storitev Credit Check. Vsebina teh splošnih pogojev je sestavni del uporabniškega pogodbenega razmerja med nosilcem in posameznimi uporabniki. Uporabniki so dolžni v celoti spoštovati te splošne pogoje ter zaveze in omejitve v zvezi z uporabo podatkov, baz podatkov in drugih storitev Credit Check, kot je določeno v nadaljevanju.

 • 2. Baze podatkov

  Nosilec zagotavlja namestitev in vzdrževanje podatkov na Credit Check v obliki baz podatkov, ki so sestavni del Credit Check. Nosilec pri določanju obsega in načina uporabe baz podatkov upošteva tudi obseg pridobljenih pravic od tretjih oseb glede uporabe posameznih baz podatkov.

  Nosilec bo v okviru svojih produktov in storitev navajal vir informacij. Uporabniki so dolžni dosledno spoštovati in uporabljati način navajanja virov podatkov, ki ga pri posamezni bazi podatkov, produktu oz. storitvi uporablja nosilec.

  Nosilec je izključni imetnik sorodnih pravic izdelovalca podatkovnih baz, ki so sestavni del storitev Credit Check.

 • 3. Dostopnost sistema

  Nosilec vzdržuje Credit Check tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do Credit Check zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem Credit Check, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Credit Check, vendar praviloma le ob nedeljah. Nosilec si pridržuje pravico do začasne ali trajne omejitve dostopa posameznim uporabnikom do Credit Check, kadar uporabniki kršijo pravila uporabe Credit Check, kot je podrobneje opredeljeno v točkah 5 in 15 teh splošnih pogojev.

 • 4. Način uporabe

  Uporaba in dostop do Credit Check sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, določenih v 3. točki splošnih pogojev. Način dostopa in uporabe Credit Check je določen in opisan v priročnikih in drugih uporabniških gradivih Credit Check ter na elektronskih straneh Credit Check. Morebitne spremembe v načinu dostopa, pravil in/ali pogojev uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh Credit Check, o večjih spremembah pa bo uporabnika obvestil neposredno po elektronski pošti.

 • 5. Kršitev pravil uporabe Credit Check

  Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev omeji ali prekine uporabo Credit Check za posamezno geslo, zoper kršitelja pravic intelektualne lastnine (avtorske pravice, pravice izdelovalcev podatkovnih baz) in drugih predpisov pa ukrepa v skladu z zakonom.

  V primeru kršitev pravil uporabe Credit Check, si nosilec pridržuje pravico do naslednjih ukrepov zoper kršitelje:

  • pisni ali ustni opomin;
  • uvedbo tehničnih omejitev dostopa;
  • odstop od pogodbe o uporabi storitve.

  Postopek nosilca v primeru kršitev uporabe:

  • V primeru suma kršitve pravil uporabe, bo pooblaščena oseba nosilca kontaktirala uporabnika in pridobila informacije o načinu uporabe storitve in razlogih za morebitno odstopanje od pravil uporabe storitve ter v primeru neutemeljenih razlogov izdaja opomin uporabniku.
  • V primeru nadaljevanih kršitev, bo nosilec uvedel tehnično omejitev dostopa do Credit Check, ki pomeni omejitev pretoka podatkov ali drug način tehnične omejitve uporabe Credit Check, ki bo omogočil omejitev zlorab uporabe Credit Check.
  • V primeru nadaljevanih kršitev, bo nosilec uporabniku posredoval pisno opozorilo pred prekinitvijo pogodbenega razmerja. Po ponovni kršitvi bo nosilec sprožil postopek razveze pogodbe z obvestilom uporabniku in ukinitvijo gesla za dostop do storitev.

  Uporabnik je dolžan poravnati vse zapadle račune do dneva odpovedi pogodbenega razmerja.

 • 6. Druga pravila uporabe

  Za zagotavljanje kakovostne uporabe Credit Check se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi Credit Check upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh Credit Check, v priročnikih in drugih brošurah Credit Check oziroma na sprotni način. Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na Credit Check uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba Credit Check.

 • 7. Začetek naročniškega razmerja

  Naročniško razmerje nastane na podlagi (1) telefonskega naročila, ki ga nosilec in uporabnik potrdita, s tem, da nosilec pošlje uporabniku po elektronski pošti pravilno izpolnjeno zahvalo za naročilo ali (2) na podlagi pravilno izpolnjene spletne naročilnice ali (3) na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo uporabnik podpiše.

  Nosilec se zavezuje, da bo praviloma v dveh delovnih dneh od nastanka naročniškega razmerja s priporočeno pošto ali po elektronski pošti poslal uporabniško ime in geslo za dostop do Credit Check. Če ima uporabnik že sklenjeno naročniško oziroma pogodbeno razmerje, se za veljavno dodatno naročena gesla šteje tudi naročilo gesel po e-pošti. Za začetek naročnine se šteje isti ali najkasneje naslednji delovni dan po dnevu, ko je uporabnik prejel uporabniško ime in geslo.

  Naročniško oziroma pogodbeno razmerje je sklenjeno za obdobje 1 leta in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik pisno ne odjavi najkasneje v 30 dneh pred iztekom posameznega naročniškega obdobja.

 • 8. Cenik, stroški storitev in E-račun

  Cenik storitev Credit Check določa nosilec. Če bo uporabniku na podlagi naročilnice dodeljenih več gesel, bo plačeval uporabo Credit Check v višini in na način, določen v ceniku storitev Credit Check.

  V primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, je nosilec poleg zamudnih obresti upravičen do povračila stroškov za opomine po ceniku nosilca ter do povračila vseh drugih stroškov morebitne (izvensodne in sodne) izterjave v njihovem dejanskem obsegu, vključno a ne omejeno na stroške poizvedb, odvetniške in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave. V primeru vseh vrst sodnih postopkov, vključno s postopki zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in postopkih prenehanja pravne osebe, je uporabnik dolžan povrniti nosilcu poleg stroškov sodnega postopka še odvetniške stroške, stroške poizvedb in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave.

  Uporabnik pooblašča nosilca, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje te pogodbe, posreduje podatke v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in opravi vse poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, hranilnicah in drugih finančnih organizacijah ter navedenim subjektom dovoljuje, da nosilcu posredujejo zahtevane podatke. Uporabnik nadalje izrecno dovoljuje, da nosilec opravi poizvedbo in pridobi podatke o njegovih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njegovem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če jih nosilec ne bi imel oziroma jih ni nosilcu osebno posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev in sklenjene pogodbe. Nosilec bo osebne in druge podatke zbrisal iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma, ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.

  Uporabnik izrecno soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki na z njegove strani določen elektronski naslov. Uporabnik se lahko naroči tudi na prejem E-računa v elektronski obliki v uporabnikovo spletno banko. Na prejemanje E-računa v elektronsko banko se lahko prijavi uporabnik, ki je komitent/stranka banke, ki omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

 • 9. Geslo kot poslovna skrivnost

  Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren,če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba.

  Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

 • 10. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

  Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave in javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

  Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do Credit Check, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku na stale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja Credit Check.

 • 11. Pomoč pri uporabi Credit Check

  Nosilec bo zagotavljal stalno brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi Credit Check, in sicer s pomočjo telefona, telefaksa in/ali elektronske pošte.

 • 12. Varovanje in uporaba podatkov

  Nosilec bo vse podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost z naslednjimi izjemami:

  • firmo (ime) in sedež uporabnika bo lahko javno objavil v Credit Check kot seznam uporabnikov oziroma v svojih referenčnih listah;
  • firmo (ime) in naslov uporabnika bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski in navadni pošti in bo takšne sezname lahko posredoval oziroma odstopil v uporabo tudi drugim upravljavcem in uporabnikom informacij;
  • firmo (ime) in naslov uporabnika bo lahko vključil v svoje podatkovne baze;
  • firmo (ime) in naslov uporabnika bo uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil prek elektronske pošte. V nobenem primeru pa nosilec ne bo nikomur dajal podatkov o uporabniku glede vsebine in finančnih vidikov njegove uporabe Credit Check.

 • 13. Odgovornost za uporabo podatkov

  Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v Credit Check, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v Credit Check oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v Credit Check.

  Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja Credit Check, na voljo takšni, kakršni so, in ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen.

 • 14. Avtorskopravno varstvo podatkov

  Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe Credit Check ter da bo v tistem delu Credit Check, ko je mogoče pošiljati informacije v Credit Check, upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom. Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v Credit Check, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro (public domain) ali shareware, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače. V Credit Check prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

  Uporabnik se nadalje zavezuje, da bo dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice nosilca ter tretjih oseb, ki so imetniki pravic na podatkih oziroma bazah podatkov. Uporabnik se zaveže, da ne bo spreminjal ali drugače posegal v vsebino podatkov in/ali v baze podatkov ter da podatkov ne bo uporabljal za izdelavo lastnih baz podatkov.

 • 15. Omejitev uporabe podatkov

  Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke, dobljene v Credit Check, le za svoje lastne namene in da jih ne bo odplačno ali neodplačno distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z določili splošnih pogojev. Uporabnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno v okviru elektronskih proizvodov in storitev nosilca.

  Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

  Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

  Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, , ki je v nasprotju s pravili uporabe in z določili splošnih pogojev in drugih uporabniških priročnikih in gradivih, Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do Credit Check, kot je določeno v točki 5 teh splošnih pogojev ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

 • 16. Prenehanje naročniškega razmerja

  Naročniško oz. pogodbeno razmerje je sklenjeno za obdobje 1 leta in se avtomatično podaljšuje, če naročnik pisno ne odjavi najkasneje 30 dni pred iztekom posameznega naročniškega obdobja.

  Naročenih gesel ni možno odpovedati pred iztekom veljavnosti naročilnice oziroma pogodbe. Naročnik se obvezuje, da bo v primeru odpovedi v roku 7 dni od nastanka naročniškega razmerja, plačal porabljene točke.

  Nosilec ima pravico v primeru neporavnanih obveznosti prekiniti naročniško razmerje. Naročnik je o prekinitvi predhodno pisno obveščen in ima na voljo 3 delovne dni, da poravna obveznosti do nosilca. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan poravnati sorazmeren del naročnine za preteklo obdobje in porabo po veljavnem ceniku ( 1 točka =0,17 EUR + DDV ). Naročnik lahko odpove naročnino za vsa gesla ali le za del naročenih gesel 30 dni pred potekom veljavnosti naročilnice oziroma pogodbe. Kakršnakoli kršitev splošnih pogojev ima za posledico prenehanje naročnine z iztekom tekočega meseca. Nosilec bo uporabniku v tem primeru odvzel geslo s prvim dnem naslednjega meseca.

 • 17. Reševanje sporov

  Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

 • Bisnode d.o.o., Ljubljana